Bulgarian

Bulgarian

English

English

German

German

Hungarian

Hungarian

Serbian

Serbian

Общи условия за ползване на онлайн платформата за дистанционно обучение и самообучение - www.wifi-fma.com

1. Общи условия
Интернет базираната многоезична платформа www.wifi-fma.com е предназначена за дистанционно онлайн обучение и самообучение в сферата на Фасилити мениджмънта,  а също така и подпомага обмяната на информация и комуникацията между участниците и завършилите отделен курс/ модул или няколко курса/ модула. Тази комуникация се осъществява посредством изградените комуникационни канали в платформата: виртуални класни стаи за срещи „на живо“ между участниците и преподавателите; възможност за изпращане и получаване на съобщения за регистрираните в платформата участници; възможност за участие в дискусия/ чат в изградения във всеки един курс/ модул дискусионен форум.
a. Сигурност и поверителност на данните
След извършена регистрация към платформата(www.wifi-fma.com), потребителят автоматично получава разрешение да публикува профила и личните си данни. Към това той дава съгласието си да бъде информиран периодично посредством комуникационните канали на платформата или по имейл относно теми и услуги, предлагани в платформата. Участникът може по всяко време да се откаже от правото си да получава спомената по-горе информация. Това може да стане по телефона, имейла, чрез платформата или по пощата. Отказът се заявява към посочените за това лица за контакт в платформата. Участниците се задължават, да пазят поверителни данните си и да забранят достъпа до тях на трети лица. Ако все пак достъпа до данните на даден участник е неправомерно придобит, то тогава участникът се задължава, непосредствено след научаването за нарушението, да информира администраторите на платформата, за да могат да прекратят достъпа на нарушителя. Участникът обяснява недвусмислено, че е използвал данните от платформата и всички нейни комуникационни канали единствено и само относно целите на предлаганите в платформата услуги и съобразно разпоредбите на Закона за защита на данните. Използването на данните от платформата с комерсиална цел, тяхното копиране или разпространяване е забранено. Ползването на контактите на други участници с цел реклама, мейлинг или маркетинг е допустимо единствено след писмено съгласие от съответните участници.

2. Комуникационни каналив платформата (www.wifi-fma.com)
Правилата за ползване на комуникационните канали в платформата описани в т. 1 от настоящите Общи условия следват основните принципи на „Интернет етикецията“/ „Etiquette in technology“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology ), с това се цели извършването на един конструктивен диалог и размяна на данни. Уважението и взаимното зачитане в комуникационните канали в платформата е нещо, разбиращо се от само себе си.
а. Правни норми & формалности
Администраторите си запазват правото да изтриват коментари без обратна връзка и въпроси, до колкото те съдържат непристойно съдържание, което е в разрез с „Интернет етикецията“, сметнати са от администраторите за опит за реклама, не са по същество или имат противозаконно съдържание. Администраторите се задължават да не публикуват в платформата коментари с оскърбително, цинично, вулгарно, изразяващо пристрастие към властта или наказуемо по други причини съдържание. Нарушението на това правило води до незабавно и перманентно блокиране. С приключване на регистрацията в платформата участниците потвърждават, че приемат, че всеки коментар в платформата предава мнението на неговия автор и че администраторите и собственици на тази платформа носят отговорност само за своите собствени коментари. В бъдеще участниците се съгласяват, че предоставените данни в рамките на регистрацията ще бъдат съхранени в база данни.
С приключване на регистрацията участниците се съгласяват с общите условия за ползване на платформата за обучение.

 

 

 

General Conditions for using the online platform for distance and self-learning - www.wifi-fma.com

1. General conditions

The internet-based multi-language platform www.wifi-fma.com provides online distance and self-learning in the field of facility management and facilitates the exchange of information and the communication between the participants and those who have completed a course/ module or a number of courses/ modules. Communication takes place through the communication channels established within the platform: virtual classrooms for “live” meetings between the trainees and the tutors; options for registered participants to send and receive messages and take part in discussions/ chats under the discussion forums of individual courses/ modules.

a.Data security and confidentiality

Once users register in the platform (www.wifi-fma.com), they automatically get an authorisation to publish their profiles and personal data. Along with that, they give their consent to regularly receive information, through the platform communication cannels or by email, about topics or services provided by the platform. Users can, at any point, withdraw their consent to receive the above-mentioned information by phone, email, postal services, or through the platform. The request for consent withdrawal should be addressed to one of the designated contact persons in the platfrom. Users are obliged to keep their personal data confidential and block third-party access to it. Should a third party obtain unauthorised access to a platform user’s personal data, he/ she is obliged, immediately after finding out about the breach, to inform the administrators of the platform so that they can block the unauthorised third-party access. Platform users should state unequivocally that they have used the data in the platform as well as all platform communication channels only for the purposes of the services offered by the platform, and in accordance with the provisions of the Data Protection Act. The use of platform data with commercial purpose, their copying or dissemination is prohibited. The use of the contact details of other platform users for advertising, mailing or marketing purposes is acceptable only after receiving a written permission by the respective users.

2. Communication channels within the platform (www.wifi-fma.com)

The rules for using the platform communication channels, described under item 1 of the current General Conditions, stick to the general principles of „Etiquette in technology“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology ) and aim to ensure a constructive dialogue and exchange of data. The interaction carried out through the platform communication channels should be based on mutual respect.

а. Legal regulations and formalities

The platform administrators reserve the right to delete comments (without providing feedback) and questions as long as their content is disrespectful and goes counter to the principles of Etiquette in technology, or as long as they are considered to have commercial content, have nothing to do with the subject matter, or have illegal content. The administrators are obliged to block offensive, cynical or vulgar comments, as well as comments that show political affiliations. The users who fail to observe this rule will be permanently blocked. By completing their registration in the platform the users confirm that every comment within the platform conveys the personal opinion of its author and that the administrators and owners of this platform are responsible only for their own comments. The users also give consent that in the future the personal data they have provided in the registration process will be kept in a database.

By completing the registration, the participants give their consent to follow the General Conditions for using the platform.

 

 

 

Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der Online-Plattform für das Fernlehr und Selbststudium - www.wifi-fma.com

1 Allgemeine Bedingungen


Die internetbasierte mehrsprachige Plattform www.wifi-fma.com bietet die Möglichkeit des Online-Fernlehr bzw. Selbststudiums im Bereich Facility Management und erleichtert den Austausch von Informationen und die Kommunikation zwischen den Teilnehmern und jenen, die einen Kurs oder mehrere Kurse/ ein Modul oder mehrere Module absolviert haben. Die Kommunikation erfolgt über die Kommunikationswege innerhalb der Plattform: Virtuelle Klassenzimmer für die "Live" Treffen zwischen den Auszubildenden und den Tutoren; Optionen für registrierte Teilnehmer zum Senden und Empfangen von Mitteilungen und deren Teilnahme an Diskussionen / Chats im Rahmen der Diskussionsforen der einzelnen Kurse / Module.

a ) Datenschutz und Geheimhaltung

Sobald sich die Benutzer in der Plattform registrieren (www.wifi-fma.com), erhalten sie automatisch die Berechtigung, ihre Profile und personenbezogenen Daten zu veröffentlichen. Sie geben ihre Zustimmung, regelmäßig Informationen über die Plattformkommunikation, über die Themen und die Dienste der Plattform per E-Mail zu erhalten. Die Nutzer können diese Zustimmung jederzeit wieder zurückziehen, um die oben genannten Informationen per Telefon, E-Mail, Post oder über die Plattform zu erhalten. Der Antrag für die Einverständniserklärung sollte an den ernannten Ansprechpartner der Plattform gerichtet werden. Die Benutzer sind dazu verpflichtet, personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und den Zugriff Dritter einzuschränken. Sollte ein Dritter unbefugt Zugriff auf personenbezogene Daten eines Plattformbenutzers erhalten, ist dieser verpflichtet, umgehend diese Verletzung den Administrator der Plattform zu melden, damit der unbefugte Zugriff Dritter blockiert werden kann. Plattformbenutzer sollten bekanntgeben, dass sie die Daten der Plattform sowie alle Plattformkommunikations-möglichkeiten nur für die Zwecke der von der Plattform angebotenen Dienste und gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verwenden. Die Verwendung von Plattformdaten zu kommerziellen Zwecken, deren Vervielfältigung oder Verbreitung ist verboten. Die Nutzung von Kontaktdaten anderer Plattformbenutzer für Werbe-, Mailing- oder Marketingzwecke ist nur durch eine schriftliche Zustimmung der betroffenen Nutzer zulässig.

2. Kommunikations-Kanäle innerhalb der Plattform (www.wifi-fma.com)

Die Regeln für die Nutzung der Plattformkommunikations - Kanäle, die unter Punkt 1 der aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben sind, halten sich an die allgemeinen Grundsätze der "Etikette der Technik" https://de.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology) und ermöglich den konstruktiven Dialog und Austausch von Daten. Eine Interaktion, die über die Plattformkommunikations- Kanäle durchgeführt wird, sollte auf gegenseitigem Respekt basieren.

a. Rechtsvorschriften und Formalitäten

Die Administratoren der Plattform behalten sich das Recht vor, illegale, respektlose bzw. kommerzielle Inhalte, Fragen und Kommentare die den Grundsätzen der "Etikette der Technik“ widersprechen - zu löschen (ohne Feedback zu geben.) Die Administratoren sind verpflichtet, offensive, zynische, vulgäre oder politische Kommentare zu blockieren. Benutzer, die diese Regel nicht einhalten, werden gesperrt. Durch die Registrierung bei der Plattform bestätigen die Benutzer, dass ihre Kommentare innerhalb der Plattform ihre persönliche Meinung als Autoren vermitteln und dass die Administratoren und Besitzer dieser Plattform nur für ihre eigenen Kommentare verantwortlich sind.Die Benutzer geben Ihre Zustimmung, dass Ihre zukünftigen personenbezogenen Daten, die sie im Registrierungsprozess zur Verfügung stellen, in der Datenbank gespeichert werden. Beim Abschluss der Anmeldung geben die Teilnehmer ihre Zustimmung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Plattform einzuhalten.

 

 

 

Általános Feltételek a www.wifi-fma.com távoktatási és önálló tanulási online platform használatához

1. Általános feltételek

A www.wifi-fma.com internet-alapú, többnyelvű platform online távoktatási és önálló tanulási lehetőséget biztosít a létesítménygazdálkodás témájában, valamint információcserét és kommunikációt tesz lehetővé a résztvevők, illetve az egy vagy több kurzust/modult már elvégzők között. A kommunikáció a platformon belüli kommunikációs csatornákon történik: virtuális osztálytermek oktatók és diákok „élő” találkozásaihoz; regisztrált résztvevők számára lehetőség üzenetek küldésére és fogadására, továbbá megbeszélésekben/csevegésekben való részvételre az egyes kurzusok/modulok vitafórumain.

a. Adatbiztonság és titoktartás

A platformon (www.wifi-fma.com) történő regisztrációt követően a felhasználó számára automatikusan engedélyezetté válik profilja és személyes adatainak feltöltése. Ezzel egyben beleegyezését adja, hogy a platform kommunikációs csatornáin keresztül vagy e-mailben rendszeresen információt kapjon a platform által nyújtott témákkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. A felhasználó fenti beleegyezését bármikor visszavonhatja telefonon, e-mailben, postai úton, vagy a platformon. A visszavonási kérelmet a platform kijelölt kapcsolattartói egyikének szükséges címezni. A felhasználó köteles személyes adatait bizalmasan kezelni, és harmadik fél hozzáférését meggátolni. Amennyiben harmadik fél jogosulatlanul hozzáfér a platform felhasználójának személyes adataihoz, a felhasználó köteles annak felfedezését követően haladéktalanul értesíteni a platform rendszergazdáit, hogy megakadályozhassák a jogosulatlan hozzáférést. A platform felhasználója egyértelműen kijelenti, hogy a platformon található adatokat, illetve a platform kommunikációs csatornáit kizárólag a platform által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, továbbá az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően használja. A platform adatainak kereskedelmi célú felhasználása, azok másolása vagy terjesztése tilos. Másik felhasználó elérhetőségeinek hirdetési, levelezési vagy marketing-célú felhasználása kizárólag az érintett felhasználó írásos engedélyével engedélyezett.

2. A platform kommunikációs csatornái (www.wifi-fma.com)

A platform kommunikációs csatornáinak használata (melyet jelen Általános Feltételek 1. pontja rögzít) az „Etiquette in technology“ (https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology ) általános alapelvei szerint történik, és célja konstruktív dialógus és információcsere biztosítása. A platform kommunikációs csatornáin történő interakciónak a kölcsönös tiszteleten kell alapulnia.

а. Jogi előírások és formalitások

A platform rendszergazdái fenntartják a jogot kérdések és kommentek (visszajelzés nélküli) törlésére, amennyiben azok tartalma tiszteletlen, és az Etiquette in technology alapelveivel ellentétes, vagy amennyiben úgy ítélik meg, hogy annak tartalma kereskedelmi jellegű, az adott témára nézve irreleváns, vagy illegális tartalmú. A rendszergazdák kötelesek blokkolni a sértő, cinikus, vulgár vagy politikai irányultsággal kapcsolatos kommenteket. Ezen szabályt megszegő felhasználók végleges kizárásra kerülnek. A regisztrációs űrlap kitöltésével a felhasználók elfogadják, hogy a platformon minden komment a szerzőjének véleményét tükrözi, és hogy a platform rendszergazdái és tulajdonosai kizárólag saját kommentjeik tartalmáért felelősek. A felhasználók ahhoz is hozzájárulásukat adják, hogy a regisztrációs folyamat során megadott adataik a jövőben egy adatbázisban tárolásra kerüljenek.

A regisztráció kitöltésével a résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a platform használata során az Általános Feltételeket fogják követni.

 

 

 

Opšti uslovi za korišćenje onlajn platforme za daljinsko i samo-učenje www.wifi-fma.com

1. Opšti uslovi

Internet platforma koja je bazirana na više jezika www.wifi-fma.com pruža onlajn učenje na daljinu na polju facility managementa i olakšava razmenu informacija i komunikaciju između učesnika i onih koji su završili kurs / modul ili određen broj kurseva / modula. Komunikacija se odvija kroz kanale komunikacije uspostavljenih u okviru platforme: virtualne učionice za sastanke; opcije za registraciju učesnika do primanja i slanja poruka, učestvovanje u diskusijama / ćaskanje u forumima o individualnim kursevima / modulima

Kada se korisnici registruju na platformi, oni automatski dobijaju dozvolu da objave svoje profile i lične podatke. Uz to, oni daju svoju saglasnost da redovno dobijaju informacije, kroz platformu za komunikaciju ili putem e-maila, o temama ili uslugama koje pruža platforma. Korisnici mogu da, u bilo kom trenutku, povuku svoju saglasnost o primanju gore navedenih informacija putem telefona, e-maila, poštanskih usluga, ili platforme. Zahtev za davanje saglasnosti povlačenje treba uputiti na jednu od zaduženih osoba na platformi. Korisnici su dužni da svoje lične podatke čuvaju. Ukoliko treća strana dobije neovlašćeni pristupa ličnim podacima na platformi korisnika, on / ona je dužna, odmah nakon saznanja o povredi, obavesti administratore platforme, tako da oni mogu da blokiraju neovlašcćeni pristupa treće strane. Korisnici platforme bi trebalo da nedvosmisleno navedu da su koristili podatke na platformi kao i sve kanale komunikacije samo za potrebe usluga koje nudi platforma, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka. Upotreba platforme podataka za komercijalne svrhe, njihovo kopiranje ili širenje je zabranjeno. Upotreba kontakata i detalja drugih korisnika platforme za slanje ili marketinške svrhe je prihvatljiva samo nakon dobijanja pismenog odobrenja od strane odgovarajućih korisnika.

2. Kanali komunikacije unutar platforme (www.wifi-fma.com)

Pravila za korišćenje kanala platforme komunikacije, opisane u tački 1. sadašnjih Opštih uslova, drže se po opštim principima "Internet Bonton" (https://en.wikipedia.org/wiki/Etikuette_in_technology) i imaju za cilj da se obezbedi konstruktivan dijalog i razmena podataka. Interakcija se obavlja preko platforme kanala komunikacije I treba da se zasniva na uzajamnom poštovanju.

а. Zakonska regulativa i formalnosti

Administratori platformi zadržavaju pravo da obrišu komentare (bez davanja povratnih informacija i pitanja) sve dok njihov sadržaj ne poštuje i ide u suprotnost sa principima Internet Bonton, ili sve dok se smatra da imaju komercijalni sadržaj, nemaju nikakve veze sa predmetom, ili imaju nezakonit sadržaj. Administratori su dužni da blokiraju uvredljive, vulgarne i cinične komentare, kao i komentare koji pokazuju političko opredjeljenje. Korisnici koji ne poštuju ovo pravilo će biti trajno blokirani. Po završetku njihove registracije na platformi korisnici potvrđuju da je svaki komentar u sklopu platforme preneseno lično mišljenje njenog autora i da su administratori i vlasnici ove platforme odgovorni za svoje komentare. Korisnici takođe daju saglasnost da će se u budućnosti lični podaci dati u procesu registracije čuvati u bazi podataka. Po završetku registracije, učesnici daju svoju saglasnost da prate opšte uslove za korišćenje platforme.